• Burgemeester Amersfoordtschool
 • Burgemeester Amersfoordtschool
 • Burgemeester Amersfoordtschool
 • Burgemeester Amersfoordtschool
 • Burgemeester Amersfoordtschool
 • Burgemeester Amersfoordtschool
1 2 3 4 5 6

Visie en missie

 

De Burgemeester Amersfoordtschool is een kleinschalige ambitieuze basisschool in Badhoevedorp en een van de oudste scholen in de Haarlemmermeer. 

De kleinschaligheid van de school zorgt voor een prettige en persoonlijke sfeer. Wij werken op een gevarieerde manier aan persoonlijke groei en ontwikkeling van zelfstandigheid en samenwerking waardoor ieders talenten zich optimaal kunnen ontplooien. Gevarieerd wil zeggen: vanuit een veilige basis zijn wij uitdagend in leren, samenwerken en spelen. De leerkrachten op de Burgemeester Amersfoordtschool streven naar optimale zorg en zijn ambitieus. Zij weten dat een goede relatie met het kind de basis vormt om te kunnen groeien op zowel sociaal emotioneel gebied, als op het cognitieve vlak. Daarom hechten wij veel waarde aan een goed schoolklimaat, waar een prettige omgangvorm met elkaar van groot belang is. Onze leerkrachten hebben er plezier in om voor kinderen uitdagende leeractiviteiten te ontwikkelen, passend bij het kind. Zo staat niet het onderwijzen maar het leren centraal. We vinden het van groot belang om samen met de ouders te werken aan het leren en het opvoeden van de kinderen. Met elkaar vormen we de ‘driehoek’: school, ouder, kind. We beseffen dat we met elkaar een belangrijke basis vormen om de kinderen zo goed en evenwichtig mogelijk groot te brengen.

Onze kerndoelen

 • Wij bieden een veilige basis binnen een uitdagende leeromgeving.

 • We hebben aandacht voor specifieke leerbehoeften en passen ons aanbod hierop aan.

 • We spelen in op interesses en kwaliteiten van kinderen, waardoor we hun motivatie. versterken.

 • We bieden een gevarieerd aanbod en een variatie aan werkvormen.

 • Talenten worden gezien en mogen groeien.

 • We ondersteunen de kracht van kinderen om zelfstandig op te treden.

 • We bieden een schoolklimaat waar kinderen elkaar helpen en van elkaar leren.

 • Wij werken met een digitaal rapport en het Cito Leerlingvolgysteem.

 • Wij werken wat de zaakvakken betreft met het TASC model. Think Actively in a Social Context. Kinderen leren in groepjes te werken aan een onderwerp en werken aan een eindpresentatie toe bijvoorbeeld over de Romeinen.

Aandacht voor de brede ontwikkeling

De komende vier jaar richten we ons op de volgende inhoudelijke thema’s:

 • In de ochtenden excellent onderwijs in de basisvakken

 • In de middagen aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheden door middel van het werken met projecten

 • Aandacht voor leren leren en executieve functies

 • Collegiale visitatie binnen de school en op andere scholen

Wat is kenmerkend voor onze aanpak?

Op de Burgemeester Amersfoordtschool willen wij de kinderen leren om zelfstandig te functioneren. Dit doen wij door te werken met weektaken, kieskasten, uitgestelde aandacht door middel van het gebruik van het dobbelsteenblokje en het stoplicht in alle groepen. Hiermee geven wij de kinderen de vaardigheden mee die ze later nodig hebben om succesvol mee te kunnen draaien in de maatschappij.  De instructies vinden plaats op drie niveaus: Een basisniveau, een niveau voor kinderen die meer aankunnen en een niveau voor kinderen die extra hulp kunnen gebruiken (verlengde instructie) Hierdoor worden de kinderen op hun eigen niveau aangesproken en blijven onderdeel van de groep.

Wat is kenmerkend voor onze school?

Wij zijn een kleine school met een veilig en open klimaat, waarin voor de kinderen ruimte is om zich op verschillende vlakken te kunnen ontwikkelen. Zowel op cognitief, sociaal emotioneel, maar ook op cultureel gebied.  

Ouderbetrokkenheid

Kinderen leren het beste als ouders en school samenwerken aan opvoeden en leren.

Een goede relatie is daarbij een voorwaarde. Vormgeven aan educatief partnerschap, waarin deze samenwerking structureel tot stand komt, is een belangrijk doel van onze school. Wij hechten aan goede contacten met de ouders. Zij zijn in de ochtend bij het brengen van de kinderen welkom in de school. De kinderen worden verwelkomd door de juf of meester van hun kind. Daarbij wordt de kinderen de hand geschud. Zo maken wij contact en kan de nieuwe dag beginnen! Daarnaast zijn de ouders welkom bij de eindpresentatie van de ateliers.Om de kunsten van de kinderen te kunnen aanschouwen en ook weer om elkaar in onze school te ontmoeten en de sfeer te blijven proeven.

In leren en ontwikkelen van de kinderen is de bijdrage van de ouders van grote invloed. Leerkrachten en ouders werken daarin nauw samen. Samen reflecteren we op opvoedvraagstukken in bijvoorbeeld een ouderavond, op thema-avonden. We informeren de ouders structureel over de ontwikkelingen van hun kind en nodigen hen regelmatig uit om daarover te praten en in overleg te besluiten wat wenselijk is voor de ontwikkeling van het kind. Daarbij gaat het om gedragsaspecten en leeraspecten.