• Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
1 2 3 4 5 6

Klachtenregeling

Vertrouwenspersoon/Klachtenprocedure

Onderwijsinstellingen zijn sinds 1998 verplicht om een klachtenregeling ter beschikking te stellen.
Ook SOPOH beschikt over een dergelijke regeling. Deze voorziet in een zorgvuldige behandeling van klachten ter bevordering van een veilig schoolklimaat.
Dit kunnen klachten zijn op het gebied van ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, 
agressie, geweld, pesten, discriminatie, maar kunnen ook gaan over gedragingen en beslissingen. 
 
De regeling is er voor zowel leerlingen en hun ouders als voor personeelsleden van de school. Het 
aanstellen van contactpersonen, een externe vertrouwenspersoon en een klachtencommissie zijn 
de drie pijlers waarop de regeling is gestoeld. Alle scholen die onder SOPOH vallen beschikken over
een contactpersoon. De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt.
Zij zorgt voor de eerste opvang en kan zonodig doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.
Om deze taken goed te kunnen vervullen, heeft zij 
hiervoor een speciale training gehad.Op de Bas is Yvonne Smits onze contactpersoon voor de klachtenregeling.
 
De externe vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. 
Zij gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie
Tevens begeleidt zij de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent zo nodig 
bijstand bij het doen van aangifte. De vertrouwenspersoon heeft ook een adviestaak aan het bevoegd gezag over de te nemen besluiten.
 
Tot slot is er de mogelijkheid om een klacht die binnen de klachtenregeling valt voor te leggen 
aan een onafhankelijke commissie. SOPOH is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie in 
Utrecht. Deze commissie past hoor en wederhoor toe, verklaart de klacht gegrond of ongegrond 
en adviseert het bevoegd gezag over de te nemen maatregelen.
De externe vertrouwenspersoon van SOPOH is Heleen de Jong. Zij is socioloog, mediator en 
heeft ervaring en deskundigheid op het terrein van klachtbehandeling. U kunt haar op 
telefoonnummer 06 250 24 555 of e-mailadres info@heleendejongadvies.nl bereiken. Ga voor 
meer informatie naar www.heleendejongadvies.nl.